Pravidla prodeje

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detoxikacni-pristroj.cz a bodydetox.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající
Dodavatel/prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, nikoli spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího. Po domluvě lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Výběr zboží, autorizace objednávky a její expedice

Poté, co si vyberete požadovaný druh a množství nabízeného zboží (kontrola množství vybraného zboží je možná v rubrice „Obsah košíku“) a zjistíte celkovou částku, resp. kupní cenu vybraného zboží, je nutné také zvolit způsob platby a doručení.

Možné způsoby plateb

Dobírkou při převzetí zboží - zaplatíte balíček hotově ve chvíli, kdy Vám jej pošta doručí.

Bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem se objednávka považuje za autorizovanou až ve chvíli, kdy je platba připsána na náš bankovní účet. Z tohoto důvodu může být prodleva mezi objednáním a odesláním zboží i několik dní, v závislosti na tom, jak rychle dojde k převodu platby mezi bankami.
V případě zvolené formy platby předem, budou objednávky předány přepravci až po připsání platby na náš účet.

Možné způsoby dodání

Balíkem České pošty (cena za poštovné a balné je uvedena jak na stránce „Obsah košíku“, tak na potvrzení objednávky a faktuře a je závislá na aktuálním ceníku pošty), jiný předem dohodnutý způsob dodání, ale vždy s vyloučením platby v hotovosti.

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

Podmínky zásilkového obchodu

Dodavatelem plnění je firma Z servis, spol. s r.o., Přístavní 24, 170 00 Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 6235.

Zasílané zboží prošlo testy a výstupní kontrolou výrobce a před odesláním zákazníkovi byla prověřena úplnost zásilky dodavatelem. Kdyby však i přes výše uvedená opatření došlo u zboží během záruční doby k závadě, pro kterou nemůže být zboží řádně užíváno, je možné uplatnit reklamaci u dodavatele. Záruční doba na zaslané zboží činí 24 měsíců. Závady vzniklé nesprávným používáním výrobku a nedodržením postupu uvedeného v Návodu k použití nelze reklamovat. Nelze reklamovat závady vzniklé fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením. Rovněž nejsou uznávány reklamace nefunkčnosti ionizační mřížky – array z důvodů nesprávného čištění – viz. upozornění v Návodu k údržbě a čištění zařízení. Záruční doba se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním. Záruční doba není doba životnosti spotřebního materiálu, jako jsou ionizační mřížka – array, čistící roztok a hygienické jednorázové obaly.

Kromě práva na reklamaci zboží (práva z odpovědnosti za vady) máte též ze zákona právo na odstoupení od smlouvy (objednávky) do 14 dnů ode dne převzetí plnění za dále uvedených podmínek.

Právo na odstoupení můžete uplatnit u dodavatele.
Věnujte prosím pozornost způsobu uplatnění nároku. V případě, že nebudou splněny veškeré uvedené podmínky, Vaše odstoupení od smlouvy bohužel nebudeme moci považovat za řádné a plnění Vám bude vráceno zpět.

Podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:

  1. Zboží je bezvadné, nebylo ani jednou použito
  2. Zboží musí být vráceno fyzicky nepoškozené, plně funkční a kompletní
  3. Zboží je nutno v původním obalu zaslat zpět na adresu firmy Z servis, spol. s r.o.
  4. K zásilce je nutno přiložit originál faktury a Vámi podepsané písemné prohlášení, ve kterém je uveden druh vráceného plnění, den převzetí plnění (kopie stvrzenky o převzetí dobírky) prohlášení o tom, že se jedná o plnění nepoškozené, plně funkční a kompletní a skutečnost, že požadujete odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.
  5. V případě, že použijete zboží, například provedete detoxikační koupel, nelze již zboží vrátit z důvodu odstoupení od smlouvy. V našem servisním centru je možno provést načtení dat a historie použití z řídící jednotky přístroje Mary Staggs Detox.
  6. Za vrácené plnění Vám bude při splnění všech výše uvedených podmínek vrácena jeho cena, kterou jste uhradil. Peníze Vám budou zaslány poštovní poukázkou na Vaši adresu, na kterou bylo zasíláno plnění, zpravidla do 30-ti dnů od převzetí vráceného plnění.
  7. V případě, že nedodržíte tento postup a podmínky, plnění Vám bude vráceno s vysvětlením, proč nebylo Vaše odstoupení od smlouvy akceptováno.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se laskavě obraťte na distribuční sklad firmy Z servis, spol. s r.o., Skalka u Doks 1, 472 01 (osobně pouze po domluvě na tel. 608 760 720) email: msd@zservis.cz

Home > Pravidla prodeje
Mary Staggs