Detoxikační přístroj

Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci záporného potenciálu a uvádí lidský organismus do ideální bioenergetické rovnováhy.

Přístroj Mary Staggs Detox obsahuje:

  • zdroj stejnosměrného proudu
  • řídící jednotku
  • ionizační mřížku - array
  • plastovou vaničku pro elektrolytickou lázeň

Zdroj stejnosměrného proudu

Generátor je určen pro přeměnu stejnosměrného proudu ze střídavého napětí 220 voltů. Proud, který z něj vychází, má hodnoty 24 voltů a 2.5 ampér.


Řídící jednotka

Řídící jednotkaAmpérmetr přístroje Mary Staggs Detox průběžně měří velikost proudu v elektrolytické lázni. Překročí-li hodnotu stanovenou pro optimální stimulaci, přístroj se automaticky vypne a je nutné snížit koncentraci soli ve vodě.

Na displeji je také indikována eventuální potřeba zvýšit slanost roztoku a tím jeho vodivost.

Zároveň je možné pomocí ovládacích tlačítek nastavit délku detoxikace, a to v intervalech 10, 20 a 30 minut.


Ionizační mřížka - Array

Ionizační jedotkaUvnitř mřížky se nacházejí 2 elektrody ze speciální oceli, jenž zaručuje, že nedojde k uvolnění šestomocného chromu ani jiných škodlivých látek. Jedna elektroda je kladná (anoda) a druhá záporná (katoda). Když se elektrody připojí ke zdroji stejnosměrného proudu a ponoří do vodivého roztoku, působením proudu dojde k ionizaci roztoku. Aby měly elektrody co největší specifický povrch mají tvar kruhové spirály.

Mřížka během procesů detoxikace zvolna koroduje. Životnost mřížky hodně závisí na chemickém složení a pH vody, dále také na opotřebovanosti mřížky, jejím správném čištění a také na agresivitě potu klientů. Průměrná životnost mřížky se pohybuje okolo 50 použití. Poté je potřeba použít novou.

Po skončení detoxikace je třeba mřížku ponořit do speciálního čistícího roztoku a poté důkladně opláchnout čistou vodou.


Elektrolytická lázeň

Elektrická lázenAby mohla proběhnout elektrolýza, je zapotřebí vytvořit ionizovaný roztok, jenž uzavře elektrický obvod mezi oběma elektrodami.
Pro detoxikaci přístrojem Dr. Mary Staggs je nutné běžnou vodu, používanou k elektrolýze, mírně osolit, a sice kvůli zvýšení vodivosti roztoku. K tomuto účelu je třeba používat výhradně sůl bez přídavku jódu.

Jestliže při detoxikace nepoužijete ochranný igelitový sáček, je nutné vaničku důkladně očistit běžnými čisticími prostředky a poté ji důkladně opláchnout.

Jestliže použijete ochranný igelitový sáček, nedoporučujeme jeho umývání ani opětovné použití.


Zbarvení lázně

Zbarvení lázněBěhem detoxikační kúry může docházet ke zbarvování vody v lázni a to většinou do žluta, hněda, hnědozelena nebo i do černa. Toto zbarvení vody je pouze vedlejší produkt elektrolýzy, při které dochází k disociaci a srážení látek obsažených ve vodě.

Postupné zbarvování je tedy způsobeno chemickými reakcemi vyvolanými elektrolýzou vody. Na toto zbarvení má vliv především chemické složení vody (tvrdost vody, obsah minerálů, kovů, nečistot a organických látek), dále pak pH vody, stáří a opotřebování použité ionizační mřížky a v poslední řadě toto zbarvení také částečně ovlivňuje agresivita a složení potu na nohou klienta. Žádné testy prováděné s tímto přístrojem nezjistily, že by bylo cokoli během detoxikační kúry vylučováno z těla klienta do lázně prostřednictvím jeho nohou, vyjma velice malého množství potu a látek obsažených v pórech nohou. Člověk je při kúře a nějaký čas po ní čištěn a detoxikován přirozenými cestami, tedy ledvinami (močí), kůží (potem) a plícemi (dýchání). Proto je velice důležité před, během a především po detoxikační kúře pít velké množství vody, aby se zajistilo odvedení uvolněných škodlivin a toxických látek pryč z těla.

Home > Detoxikace > Detoxikační přístroj
Mary Staggs